annual_report_icon

 • Les persones que afirmarien tenir el català com a llengua inicial a la comunitat autònoma de Catalunya (CAC) serien 2.010.400 la qual cosa suposaria el 31’5% del total de l’univers estudiat.

 

 • El darrer segle s’ha produït un estancament de la població catalanoparlant i, per tant, la neutralització del seu creixement natural.

 

 • Durant els darrers 15 anys s’ha produït una davallada total de 25.800 parlants inicials.

 

 • Fins a 176.400 persones, és a dir, el 2’8% de la població total de l’univers estudiat, declaren ser parlants inicials bilingües de català i castellà, a l’ensems. Aquesta xifra, està integrada molt majoritàriament per persones nascudes a la CAC.

 

 • Gairebé el 26% dels bilingües inicials identifiquen el català com la seua llengua.

 

 • Fins a 3.366.000 persones (el 52’7% del total de la població de la CAC més gran de 15 anys), i fins a 831.200 (l’11’7% de la població estudiada) declaren ser parlants inicials d’altres llengües. Dos terços de la població estudiada de la CAC declararia no tenir el català com a llengua inicial, la qual cosa suposaria dos terços del total.

 

 • S’ha produït en els darrers 15 anys un increment de 210.900 castellanoparlants inicials i de més de 600.000 parlants inicials d’altres llengües, en definitiva, un increment de més de 810.000 parlants inicials de llengües diferents del català, tots ells procedents de la immigració.

 

 • El català retrocedeix com a llengua inicial dels residents a la CAC, no perquè deixi de transmetre’s a les noves generacions sinó perquè la població autòctona està sent progressivament minoritzada per una immigració massiva. Tenint en compte la baixíssima natalitat catalana podríem dir que la població de la CAC està sent substituïda.

 

 • En l’actualitat el 52% de la població castellanoparlants inicial a la CAC és immigrada (un 65% procedent de la resta del Regne d’Espanya i un 35% de fora de l’estat).

 

 • Ara mateix, la població resident a les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, nascuda en aquest territori i filla de pares igualment nascuts en aquest territori representa un 29% de la població total, mentre que la població nascuda en aquest territori amb un dels dos progenitors igualment nascuts a la CAC suposa un 15% més. En conseqüència, per tant, el 56% de la població total resident o no és nascuda al territori o ho és, però amb tots dos progenitors al·lòctons.

 

 • El català manté encara el caràcter de llengua inicial majoritària entre la població autòctona més gran de 15 anys, si bé cada cop es troba més a prop de davallar del llindar del 50%. Així, en 2018 hi hauria 1.943.600 persones nascudes en el territori de la CAC que declaren tenir el català com a llengua inicial. En xifres relatives això representa, respectivament, el 51% de catalanoparlants inicials.

 

 • Només el 33’7% de la població entre 15 i 29 anys declara tenir el català com a llengua inicial, mentre que aproximadament el 60% declara tenir una altra llengua com a inicial (i el 4’1% es declara bilingüe català/castellà inicial). Aquests percentatges, l’any 2003, eren, respectivament, del 37’2%, del 58’8 i del 4%.

 

 • La tendència favorable al castellà pot veure’s afavorida pel fet afegit pel fet que els percentatges entre els més grans de 65 anys l’any 2018 són d’un 38’3% de catalanoparlants inicials (gairebé 7 punts per sobre de la mitjana) per un 58% de no-catalanoparlants inicials (7’7%per sota de la mitjana).