French-Immersion-Programs-Top-2018-Francais-Immersion.jpg

La immersió lingüística naix de la integració i sistematització dels aprenentatges i descobriments fets en l’àmbit de l’ensenyament de segones (és a dir, de llengües diferents de la inicial de l’estudiant). En conseqüència, la immersió, com a mètode d’ensenyament-aprenentatge d’una llengua diferent de la inicial de l’alumnat és habitual arreu del món, tant per a facilitar l’ensenyament d’una llengua segona, com per a facilitar la integració lingüística de la població nouvinguda en edat escolar que no parla la llengua de la societat d’acollida (i amb aquesta finalitat és usada, per exemple, en totes les comunitats de llengua castellana del Regne d’Espanya.

Parlant en termes generals, la immersió lingüística es practicada fonamentalment en tres tipus de casos:

  • Estudiants visitants que participen en estades lingüístiques en països la llengua dels quals es vol aprendre.
  • Adquisició de la llengua de la societat d’acollida per part de la població escolar nouvinguda (així, per exemple, s’aplica la immersió lingüística en anglès amb els estudiants d’origen hispà a Califòrnia o, als cantons germanòfons de Suïssa, la immersió en alemany, amb els estudiants procedents dels catons de llengua francesa o italiana, o la immersió en castellà amb tots els estudiants que s’incorporen als sistemes educatius de les comunitats autònomes de llengua castellana a l’Estat Espanyol, com ja hem dit més amunt). No cal dir que aquesta metodologia resulta especialment indicada quan la població nouvinguda representa un contingent molt alt de persones.
  • Ensenyament de les llengües que, després d’haver estat minoritzades en el seu mateix territori i d’haver-se’n interromput la transmissió intergeneracional, aspiren a ser recuperades, alhora que es procura el restabliment de la situació de normalitat lingüística que els correspondria de no haver estat perseguides i el seus parlants discriminats (seria, per exemple el cas de la immersió en francès en la província canadenca de Quebec o de la immersió en català a Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià).