lliria-immersió

La immersió lingüística és, estrictament parlant, un mètode d’ensenyament de segones llengües, per tant, l’objectiu que persegueix és l’aprenentatge efectiu de la llengua en què es realitza la immersió. No és, en si mateix, ni un concepte polític, ni tampoc moral.

Sí que tindria, però, dimensió ètica i política el fet concret que es decideixi d’usar o que es descarti, restringeixi o prohibeixi, perquè, en la mesura que es tracta d’un mètode que facilita l’aprenentatge de llengües, el fet d’usar-se o no tindrà conseqüències sobre al vida de les persones. En aquest sentit cal tenir ben present que la immersió permet sumar, mentre que la seua restricció seria una limitació pedagògica que restaria possibilitats i impediria l’assoliment d’objectius formatius en matèria de currículum lingüístic.

Recordem que, en el nostre cas, els objectius que aquest mètode ens permet assolir són:

  • Aconseguir que la població escolar que no tingui el català com a llengua materna (inicial), l’adquireixi de manera completa i el pugui parlar amb fluïdesa. La immersió no provoca l’oblit d’una llengua, sinó que facilita l’aprenentatge d’una de nova.
  • Aconseguir que la població escolar de llengua inicial catalana pugui afermar-se en el domini d’aquesta llengua, malgrat que no sigui la majoritària dels mitjans als mitjans de comunicació, que tingui una presència molt minoritària en la indústria de l’oci i que, sovint, tampoc no sigui la d’ús i presència majoritaris al carrer.
  • La immersió lingüística en català és l’únic mètode pel qual l’autoritat educativa del nostre país pot acomplir el mandat legal que tots els nois i noies acabin la seua escolarització obligatòria a casa nostra coneixent les dues llengües que hi són oficials, ja que una d’aquestes llengües, la catalana, en no comptar amb les condicions socials adequades que en facilitin l’adquisició espontània per part d’un percentatge molt alt de la població, només podrà ser incorporada al bagatge lingüístic general mitjançant el seu aprenentatge en l’entorn escolar, en les condicions òptimes que només la metodologia immersiva procura.
  • La immersió és també un dels mitjans imprescindibles per garantir la pervivència de la comunitat lingüística catalana, el respecte als drets del seus integrants i la recuperació de la normalitat del català després dels sistemàtics intents de lingüicidi als quals ha estat històricament sotmès.
  • Proporciona a les persones que viuen a Catalunya i que no tenen els català com a llengua inicial la possibilitat d’accedir a totes aquelles oportunitats (socials, laborals i culturals) que es vehiculen en aquesta llengua i per a les quals el domini del català és imprescindible.

La immersió lingüística en català és, en definitiva, un mitjà necessari per garantir la igualtat de drets i d’oportunitats entre tots els ciutadans de Catalunya, la seua integració en termes d’igualtat i la convivència social en el si de la nostra comunitat, a més d’un mitjà necessari per esmenar la injustícia històrica de la qual han estat víctimes els catalans, quan encara se n’és a temps.