CARTA ALS MESTRES I LES MESTRES

DE JEAN JAURÈS, PUBLICAT A LA DÉPÊCHE EL 15 DE GENER DE 1888

Teniu a les vostres mans la intel·ligència i l’ànima dels infants; sou responsables de la pàtria. Als infants que se us confien no els caldrà només d’escriure i llegir una carta, de llegir una placa a la cantonada d’un carrer, de fer una suma i una multiplicació. Són França i han de conèixer França, la seua geografia i la seua història: el seu cos i la seua ànima. Seran ciutadans i els caldrà saber què és una democràcia lliure, quins drets els confereix, quins deures els imposa la sobirania de la nació. En definitiva, seran homes, i caldrà que tinguin una idea de l’home, caldrà que sàpiguen quina és l’arrel de totes les nostres misèries: l’egoisme de múltiples formes; quin és el principi de la nostra grandesa: l’orgull unit a la tendresa.

Caldrà que puguin representar-se a grans trets l’espècie humana domesticant poc a poc les brutalitats de la naturalesa i les brutalitats de l’instint, i que treguin el trellat dels elements principals d’aquesta obra extraordinària que s’anomena civilització. Cal mostrar-los la grandesa del pensament; cal ensenyar-los el respecte i el culte a l’ànima tot despertant en ells el sentiment de l’infinit que és la nostra joia, i també la nostra força, perquè és per ell que triomfarem sobre el mal, sobre l’obscuritat i sobre la mort.

-Què? Tot això a uns infants?

-Sí, tot això, si no volem fabricar simplement màquines de lletrejar.

Sé quines són les dificultats de la tasca. Teniu cura dels vostres estudiants uns pocs anys, no mancats d’absències, sobretot al camp. Obliden a l’estiu del poc que han après a l’hivern. Incorren sovint, en sortir de l’escola, en recaigudes profundes en la ignorància, i en la mandra de l’esperit, i em planyeria d’aquells de vosaltres que tinguéssiu per l’educació dels infants del poble una gran ambició, si aquesta gran ambició no s’acompanyés d’un gran coratge.

Sento a dir, és veritat: «A què exigir tant a l’escola? És que la vida mateixa no és una gran mestra? És que, per exemple, en contacte amb una democràcia ardent, l’infant esdevingut adult, no comprèn per ell mateix les idees de treball, d’igualtat, de justícia, de dignitat humana que són la democràcia en si mateixa?» Hi estic d’acord, tot i que hi hagi encara a la nostra societat, que es diu sacsejada, amples capes adormides on els esperits s’enfonsen. Però tota una altra cosa és fer, de bon començament, amistat amb la democràcia per la intel·ligència o per la passió. La vida pot barrejar, en l’ànima de l’home, amb la idea de justícia tardanament desvetllada, un gust amarg d’orgull ferit o de misèria patida, un ressentiment i una sofrença. Per què no oferir la justícia a cors del tot nous? Cal que totes les nostres idees estiguin com a impregnades d’infantesa, és a dir de generositat pura i de serenitat.

Com donareu a l’escola primària l’educació tan alta que us he indicat? Hi ha dos mitjans. Cal d’entrada que ensenyeu els infants a llegir amb una facilitat absoluta, de tal manera que no se’n puguin oblidar en tota la seua vida, i que en no importa el llibre, els seus ulls no s’aturin davant de cap obstacle. Saber llegir veritablement sense entrebancar-se, com llegim vosaltres i jo, és la clau de tot. Saber llegir dolorosament desxifrant un article de diari com els erudits desxifren un galimaties? Vaig veure, l’altre dia, un director molt intel·ligent d’una escola de Bellevile, que em deia: «No és sols al camp que no se sap llegir a penes, és a dir gens; a París mateix, hi ha qui abandona l’escola sense que pugui dir que saben llegir.» No heu de deixar anar els vostres estudiants, no heu de, si ho puc dir, aplicar-los a res més mentre que no es trobin a través la lectura fluïda en relació familiar amb el pensament humà. Què importen realment al costat d’això unes faltes d’ortografia més o menys, o alguns errors de sistema mètric? Això són bagatel·les de les quals els vostres programes, absolutament mancats de proporció, fan una cosa essencial.

Culpo terriblement aquest certificat d’estudis primaris que exagera encara aquest vici secret dels programes. Quin sistema deplorable tenim a França amb aquests exàmens de tots els nostres nivells que suprimeixen la iniciativa del mestre i també la bona fe de l’ensenyament, tot sacrificant la realitat a l’aparença! La meua inspecció es farà ben aviat en una escola, Faré llegir als estudiants, i serà solament en base a això que en jutjaré el mestre.

Quan sap llegir bé, l’estudiant que és molt curiós, tindria ben aviat, amb set o vuit llibres triats, una idea, molt general, és veritat, però molt alta de la història de l’espècie humana, de l’estructura del món, de la història pròpia de la terra en l’univers, del rol propi de França en el món. El mestre ha d’intervenir per ajudar per ajudar aquest primer treball de l’esperit; no cal que digui gaire, que faci llargues lliçons; n’hi ha prou que tots els detalls que els donarà convergeixin clarament en un quadre de conjunt. D’allò que se sap de l’home primitiu fins a l’home d’avui, quina prodigiosa transformació! I com n’és de fàcil al mestre, amb pocs detalls, de fer sentir a l’infant l’esforç inaudit del pensament humà!

Solament per això, cal que el mestre mateix estigui penetrat d’allò que ensenya. No cal que reciti al vespre allò que ha après al matí; cal que, per exemple, que s’hagi fet en silenci una idea clara del cel, del moviment dels astres;  cal que s’hagi meravellat en silenci de l’esperit humà, que, enganyat pels ulls, havia pres en principi el cel per una volta sòlida i baixa, després va endevinar l’infinit de l’espai i va seguir en aquest infinit la ruta precisa dels planetes i dels sols; aleshores, i aleshores solament, quan, per la lectura solitària i la meditació, serà ple del tot d’una gran idea i del tot esclarit interiorment, comunicarà sense esforç als infants, a la primera ocasió, la llum i l’emoció del seu esperit. Ah! Sens dubte amb el cansament aclaparador de l’escola us costa de sortir-vos-en; però n’hi ha prou amb una mitja hora al dia per a mantenir el pensament a la seua alçada i per no caure en la rutina de l’ofici. N’estareu més que pagats del vostre esforç, perquè sentireu la vida de la intel·ligència despertar-se al voltant vostre. Cal pensar que proporcionar saber als infants no és només repetir.

Els infants tenen una curiositat il·limitada, i podeu dolçament menar-los a l’extrem del món. Hi ha un fet que els filòsofs expliquen de manera diferent segons els sistemes, però que és innegable: «Els nens tenen en ells les llavors, els principis d’idees.» Veieu amb quina facilitat distingeixen el bé del mal, tocant així els dos pols del món; la seua ànima amaga tresors a flor de terra: n’hi ha prou a gratar una mica per treure’ls a la llum. No cal per tant tenir por de parlar-los amb seriositat, simplicitat i grandesa.

Dic, per tant, als mestres, tot resumint; quan una part de vosaltres haureu ensenyat als infants a llegir a fons, i quan una altra part, amb algunes converses familiars i greus, els haureu parlat de les grans coses que interessen el pensament i la consciència humana, haureu fet sense esforç en uns pocs anys l’obra completa dels educadors. En cada intel·ligència i haurà una fita, i, aquell dia, moltes coses canviaran.


“Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes responsables de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n’auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d’une rue, à faire une addition et une multiplication. Ils sont Français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire : son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu’est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Enfin ils seront hommes, et il faut qu’ils aient une idée de l’homme, il faut qu’ils sachent quelle est la racine de toutes nos misères : l’égoïsme aux formes multiples ; quel est le principe de notre grandeur : la fierté unie à la tendresse. Il faut qu’ils puissent se représenter à grands traits l’espèce humaine domptant peu à peu les brutalités de la nature et les brutalités de l’instinct, et qu’ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s’appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée ; il faut leur enseigner le respect et le culte de l’âme en éveillant en eux le sentiment de l’infini qui est notre joie, et aussi notre force, car c’est par lui que nous triompherons du mal, de l’obscurité et de la mort.

Eh quoi ! Tout cela à des enfants ! Oui, tout cela, si vous ne voulez pas fabriquer simplement des machines à épeler. Je sais quelles sont les difficultés de la tâche. Vous gardez vos écoliers peu d’années et ils ne sont point toujours assidus, surtout à la campagne. Ils oublient l’été le peu qu’ils ont appris l’hiver. Ils font souvent, au sortir de l’école, des rechutes profondes d’ignorance et de paresse d’esprit, et je plaindrais ceux d’entre vous qui ont pour l’éducation des enfants du peuple une grande ambition, si cette grande ambition ne supposait un grand courage.

J’entends dire, il est vrai : À quoi bon exiger tant de l’école ? Est-ce que la vie elle-même n’est pas une grande institutrice ? Est-ce que, par exemple, au contact d’une démocratie ardente, l’enfant devenu adulte ne comprendra point de lui-même les idées de travail, d’égalité, de justice, de dignité humaine qui sont la démocratie elle-même ? Je le veux bien, quoiqu’il y ait encore dans notre société, qu’on dit agitée, bien des épaisseurs dormantes où croupissent les esprits. Mais autre chose est de faire, tout d’abord, amitié avec la démocratie par l’intelligence ou par la passion. La vie peut mêler, dans l’âme de l’homme, à l’idée de justice tardivement éveillée, une saveur amère d’orgueil blessé ou de misère subie, un ressentiment et une souffrance. Pourquoi ne pas offrir la justice à des cœurs tout neufs ? Il faut que toutes nos idées soient comme imprégnées d’enfance, c’est-à-dire de générosité pure et de sérénité.

Comment donnerez-vous à l’école primaire l’éducation si haute que j’ai indiquée ? Il y a deux moyens. Il faut d’abord que vous appreniez aux enfants à lire avec une facilité absolue, de telle sorte qu’ils ne puissent plus l’oublier de la vie et que, dans n’importe quel livre, leur œil ne s’arrête à aucun obstacle. Savoir lire vraiment sans hésitation, comme nous lisons vous et moi, c’est la clef de tout. Est-ce savoir lire que de déchiffrer péniblement un article de journal, comme les érudits déchiffrent un grimoire ? J’ai vu, l’autre jour, un directeur très intelligent d’une école de Belleville, qui me disait : « Ce n’est pas seulement à la campagne qu’on ne sait lire qu’à peu près, c’est-à-dire point du tout ; à Paris même, j’en ai qui quittent l’école sans que je puisse affirmer qu’ils savent lire. » Vous ne devez pas lâcher vos écoliers, vous ne devez pas, si je puis dire, les appliquer à autre chose tant qu’ils ne seront point par la lecture aisée en relation familière avec la pensée humaine. Qu’importent vraiment à côté de cela quelques fautes d’orthographe de plus ou de moins, ou quelques erreurs de système métrique ? Ce sont des vétilles dont vos programmes, qui manquent absolument de proportion, font l’essentiel.

J’en veux mortellement à ce certificat d’études primaires qui exagère encore ce vice secret des programmes. Quel système déplorable nous avons en France avec ces examens à tous les degrés qui suppriment l’initiative du maître et aussi la bonne foi de l’enseignement, en sacrifiant la réalité à l’apparence ! Mon inspection serait bientôt faite dans une école. Je ferais lire les écoliers, et c’est là-dessus seulement que je jugerais le maître.

Sachant bien lire, l’écolier, qui est très curieux, aurait bien vite, avec sept ou huit livres choisis, une idée, très générale, il est vrai, mais très haute de l’histoire de l’espèce humaine, de la structure du monde, de l’histoire propre de la terre dans le monde, du rôle propre de la France dans l’humanité. Le maître doit intervenir pour aider ce premier travail de l’esprit ; il n’est pas nécessaire qu’il dise beaucoup, qu’il fasse de longues leçons ; il suffit que tous les détails qu’il leur donnera concourent nettement à un tableau d’ensemble. De ce que l’on sait de l’homme primitif à l’homme d’aujourd’hui, quelle prodigieuse transformation ! et comme il est aisé à l’instituteur, en quelques traits, de faire sentir à l’enfant l’effort inouï de la pensée humaine !

Seulement, pour cela, il faut que le maître lui-même soit tout pénétré de ce qu’il enseigne. Il ne faut pas qu’il récite le soir ce qu’il a appris le matin ; il faut, par exemple, qu’il se soit fait en silence une idée claire du ciel, du mouvement des astres ; il faut qu’il se soit émerveillé tout bas de l’esprit humain, qui, trompé par les yeux, a pris tout d’abord le ciel pour une voûte solide et basse, puis a deviné l’infini de l’espace et a suivi dans cet infini la route précise des planètes et des soleils ; alors, et alors seulement, lorsque, par la lecture solitaire et la méditation, il sera tout plein d’une grande idée et tout éclairé intérieurement, il communiquera sans peine aux enfants, à la première occasion, la lumière et l’émotion de son esprit. Ah ! sans doute, avec la fatigue écrasante de l’école, il vous est malaisé de vous ressaisir ; mais il suffit d’une demi-heure par jour pour maintenir la pensée à sa hauteur et pour ne pas verser dans l’ornière du métier. Vous serez plus que payés de votre peine, car vous sentirez la vie de l’intelligence s’éveiller autour de vous. Il ne faut pas croire que ce soit proportionner l’enseignement aux enfants que de le rapetisser.

Les enfants ont une curiosité illimitée, et vous pouvez tout doucement les mener au bout du monde. Il y a un fait que les philosophes expliquent différemment suivant les systèmes, mais qui est indéniable : « Les enfants ont en eux des germes, des commencements d’idées. » Voyez avec quelle facilité ils distinguent le bien du mal, touchant ainsi aux deux pôles du monde ; leur âme recèle des trésors à fleur de terre : il suffit de gratter un peu pour les mettre à jour. Il ne faut donc pas craindre de leur parler avec sérieux, simplicité et grandeur.

Je dis donc aux maîtres, pour me résumer : lorsque d’une part vous aurez appris aux enfants à lire à fond, et lorsque d’autre part, en quelques causeries familières et graves, vous leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine en quelques années œuvre complète d’éducateurs.